Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Thanh Tra thành phố

        Xem với cỡ chữ    

Thanh tra thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn của UBND thành phố Đà Nẵng, có trách nhiệm giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

I. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

Tham mưu giúp Chánh thanh tra thành phố về công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, tài chính phục vụ bảo đảm các hoạt động của cơ quan Thanh tra thành phố, công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, pháp chế. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Công tác tham mưu, tổng hợp:

 - Tham mưu đề xuất với Chánh Thanh tra thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm theo định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra thành phố; tham mưu, đề xuất điều chỉnh, xử lý chồng chéo về kế hoạch thanh tra của Ủy ban nhân dân huyện, quận, các sở, ban, ngành; tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan qua từng kỳ;

 - Tổng hợp, dự thảo báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về các mặt công tác của cơ quan và ngành Thanh tra thành phố theo quy định;

- Dự thảo các văn bản chỉ đạo trong phạm vi cơ quan, ngành theo yêu cầu của Lãnh đạo Thanh tra thành phố.

2. Công tác pháp chế:

- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý của ngành Thanh tra; tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật khác theo yêu cầu;

- Kiểm soát về thể thức văn bản trước khi ký ban hành;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc tuyên truyền pháp luật theo sự phân công của lãnh đạo Thanh tra thành phố; là đầu mối phối kết hợp với Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động thành phố, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống Thanh tra nhân dân.

3. Theo dõi và tham mưu, đề xuất về công tác thi đua khen thưởng.

4. Công tác tổ chức cán bộ:

- Tham mưu về công tác tuyển dụng, sử dụng; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; sắp xếp, bố trí; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển công chức; thực hiện chính sách đối với công chức, người lao động.

- Tham mưu thực hiện các quy định về quản lý công chức ngành thanh tra theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu Chánh Thanh tra để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trong cơ quan.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ được giao;

7. Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập của CBCC cơ quan; tiến hành xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra và quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

8. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định;

10. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra thành phố thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

11. Tham mưu triển khai thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan và các quy định khác; thực hiện công tác đối nội, đối ngoại;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng

1. Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; phối hợp với Văn phòng trong việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền pháp luậttheo lĩnh vực được phân công.

2. Giúp Chánh thanh tra thành phố quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tốcáo và phòng, chống tham nhũng;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

III. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra 1

1. Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách và các lĩnh vực khác, trừ lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn khác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; phối hợp với Văn phòng trong việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền pháp luậttheo lĩnh vực được phân công.

2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo theo lĩnh vực phân công.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

 

IV. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra 2

1. Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực nhà, đất, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực khác, trừ lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các phòng

chuyên môn khác; phối hợp với Văn phòng trong việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền pháp luậttheo lĩnh vực được phân công.

2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo theo lĩnh vực phân công.

3. Thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn;

4. Giúp Chánh Thanh tra thực hiện chức năng tham mưu quản lí nhà nước về công tác tiếp dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo;

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả công tác giải quyết kiến nghị, phản ánh của các cơ quan trên địa bàn thành phố theo quy định;

6.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

 

V. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra 3

1. Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản và các lĩnh vực khác, trừ lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn khác; phối hợp với Văn phòng trong việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụvà tuyên truyền pháp luật theo lĩnh vực được phân công.

2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo theo lĩnh vực phân công.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

VI. Chức năng, nhiệm vụ của phong giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra có chức năng giúp Chánh Thanh tra thành phố giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra thành phố; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra của Thanh tra thành phố soạn thảo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tracủa Thanh tra thành phố và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đó tập trung những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm trình Chánh Thanh phê duyệt; tham gia xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm;

2. Giúp Chánh Thanh tra thành phố giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra thành phố; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra của Thanh tra thành phố soạn thảo; phối hợp với đoàn thanh tra đề xuất xử lý những vướng mắc trong quá trình thanh tra;

3. Giúp lãnh đạo cơ quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thành phố và của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

4. Giúp lãnh đạo cơ quan kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện, quận khi cần thiết;

5. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tham mưu cho lãnh đạo cơ quan tổ chức thanh tra lại vụ việc đã được Giám đốc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao; thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, Chánh thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện, quận kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

6. Tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận thanh tra trong phạm vi quản lý của sở, Ủy ban nhân dân huyện, quận khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện quyền kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

In Quay lại chia sẻ bài viết

           

Hình ảnh hoạt động

 

 

 

 

Thống kê truy cập

0 0 0 6 0 8 1 6 3 6
Hôm nay: 258
Hôm qua: 513
Tháng này: 12581
Tổng cộng: 0006081636